Privatumo politika

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos
1. Ši privatumo politika (toliau – „politika“) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi MB Naminė duonelė (toliau – „Pardavėjas“) tvarko elektroninės parduotuvės www.e-duona.lt (toliau e-parduotuvė) Pirkėjų asmens 

duomenis.
2. Pirkėjų asmeninių duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad pardavėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
4. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
4.3. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
4.4. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
4.5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
5. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:
5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
5.3. juridiniai asmenys;
5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
6. Pardavėjas pripažįstą ir gerbia kiekvieno asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė,  adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos 

formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam kad:
6.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
6.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz. sąskaitas faktūras);
6.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
6.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
6.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.
7. Registracijos e-parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo 

registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybe naudotis e-parduotuve.
8. Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjo asmens duomenis pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo 

bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
9. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti pirkėjo asmens 

tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
10. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
10.1. tik šio dokumento 7 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
10.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Privatumo politika (tęsinys)

© e-duona.lt - VELŽELIO DUONA 2018. All rights reserved.